Introduktion til Aktantmodellen

Aktantmodellen er en strukturanalytisk tilgang til at analysere narrativer. Den blev udviklet af den franske antropolog Algirdas Julien Greimas i 1966 og er siden blevet anvendt inden for forskellige discipliner såsom litteraturvidenskab, filmstudier og semiotik.

Hvad er Aktantmodellen?

Aktantmodellen er en teoretisk ramme, der beskriver de forskellige aktører eller aktanter i en fortælling samt deres relationer og funktioner. Den hjælper med at identificere og analysere de forskellige roller, som karaktererne spiller, og hvordan de interagerer i narrativet.

Hvordan bruges Aktantmodellen i narrativer?

Aktantmodellen bruges til at analysere narrativer ved at identificere og beskrive de forskellige aktanter og deres relationer. Den hjælper med at afdække fortællingens struktur og de dynamikker, der er på spil mellem karaktererne.

Aktanter i Aktantmodellen

Hvad er en aktant?

I Aktantmodellen er en aktant en rolle eller en funktion, som en karakter indtager i en fortælling. Aktanter kan være både mennesker og ikke-mennesker, og de bidrager til at drive fortællingen fremad.

De forskellige typer af aktanter

I Aktantmodellen skelnes der mellem seks forskellige typer af aktanter:

 • Senderen (S): Den aktant, der initierer handlingen eller sender budskabet.
 • Modtageren (R): Den aktant, der modtager budskabet eller handlingen.
 • Medhjælper (H): Den aktant, der hjælper senderen med at opnå sit mål.
 • Modstander (O): Den aktant, der modarbejder senderens mål.
 • Genstand (G): Den aktant, som handlingen drejer sig om eller er rettet mod.
 • Forstyrrelse (F): Den aktant, der skaber en forhindring eller en konflikt i narrativet.

Opgørelse af Aktantmodellen

Elementerne i Aktantmodellen

Aktantmodellen består af følgende elementer:

 • Handling: Det, der sker i narrativet.
 • Aktanter: De forskellige roller eller funktioner i fortællingen.
 • Relationer: Interaktionerne mellem aktanterne.
 • Objekter: De genstande eller mål, som aktanterne handler om.
 • Ønsker: Målene eller intentionerne for hver aktant.
 • Forhindringer: De udfordringer eller konflikter, som aktanterne står overfor.

Hvordan identificeres aktanter i en fortælling?

For at identificere aktanter i en fortælling skal man analysere karakterernes roller og funktioner. Man kan se på, hvilke handlinger de udfører, hvem de interagerer med, og hvad deres mål og ønsker er. Ved at identificere aktanterne kan man få en bedre forståelse af fortællingens struktur og dynamik.

Anvendelse af Aktantmodellen

Hvordan kan Aktantmodellen bruges i analyse af tekster?

Aktantmodellen kan bruges som et analytisk værktøj til at undersøge og forstå fortællinger i forskellige tekstlige medier såsom romaner, film, teaterstykker og reklamer. Ved at anvende Aktantmodellen kan man afdække de forskellige aktanters roller, relationer og funktioner og få en dybere indsigt i fortællingens opbygning.

Eksempler på Aktantmodellen i praksis

Et eksempel på anvendelsen af Aktantmodellen kunne være analysen af en roman, hvor man identificerer de forskellige aktanter, deres relationer og deres bidrag til fortællingen. Man kan undersøge, hvordan karakterernes handlinger og interaktioner driver narrativet fremad og skaber konflikter og forløsninger.

Kritik og alternative tilgange til Aktantmodellen

Kritik af Aktantmodellen

Selvom Aktantmodellen har været en populær tilgang til analyse af narrativer, er den ikke uden kritik. Nogle kritikere mener, at modellen forenkler komplekse fortællinger og overser nuancer og kontekst. Der er også diskussion om, hvorvidt Aktantmodellen kan anvendes på alle typer af narrativer eller om den kun er relevant for visse genrer eller kulturelle kontekster.

Alternative modeller til analyse af narrativer

Der findes flere alternative tilgange til analyse af narrativer, som kan supplere eller erstatte Aktantmodellen. Nogle af disse inkluderer strukturalisme, narrativ teori, poststrukturalisme og kognitiv narratologi. Disse tilgange fokuserer på forskellige aspekter af fortællinger og kan give forskellige perspektiver på fortællingens struktur og betydning.

Konklusion

Aktantmodellen er en nyttig tilgang til analyse af narrativer, der hjælper med at identificere og analysere de forskellige aktanter og deres relationer i en fortælling. Ved at anvende Aktantmodellen kan man få en dybere forståelse af fortællingens struktur og dynamik og opdage de forskellige roller, som karaktererne spiller. Selvom Aktantmodellen ikke er uden kritik og der findes alternative tilgange til analyse af narrativer, er den stadig en værdifuld ressource for at afdække fortællingens kompleksitet.